Υπηρεσίες προς Εταιρείες

Σε περίπτωση που η επιχείρηση σας έχει ανάγκη λειτουργίας εξωτερικού λογιστηρίου η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ αναλαμβάνει υπεύθυνα την οργάνωση του υποστηρίζοντας και εκπαιδεύοντας το προσωπικό σας και επιβλέποντας τη λειτουργία του , προβαίνοντας σε εσωτερικούς ελέγχους Λογιστικών Εγγραφών, εγγραφών μισθοδοσίας, υπολογισμών παρακρατούμενων και λοιπών φόρων ,καταρτίζοντας οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλοντας δηλώσεις φόρου εισοδήματος κ. α

Επίβλεψη & Οργάνωση εξωτερικού λογιστηρίου σημαίνει:

  1. Αξιολογούμε την υπάρχουσα κατάσταση του λογιστηρίου και κάνουμε προτάσεις για βελτίωση και καλύτερη οργάνωση του.
  2. Κάνουμε Δειγματοληπτικό Έλεγχο των παραστατικών και των καταχωρήσεων τους και προτείνουμε τρόπους cross-check για την ορθή καταχώρηση των παραστατικών.
  3. Ενημερώνουμε για τις τρέχουσες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία.
  4. Ενημερώνουμε για τις τρέχουσες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία.
  5. Σύνταξη& Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος, των ΜΥΦ-ΚΕΠΥΟ.
  6. Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.
  7. Ενημέρωση της διοίκησης ανά μήνα για την οικονομική εικόνα της επιχείρησης και Προϋπολογισμός για τις φορολογικές υποχρεώσεις περιόδου.
Skip to content